Haber Detayı

KPSS 2013/2 İLE THKSK’ya ATANANLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HABER

Eklenme Tarihi : 03.12.2013 08:48:00
KPSS 2013/2 İLE YERLEŞTİRMESİ YAPILANLARIN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNDA GÖREVİNE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN KURUMA YAPMASI GEREKEN BAŞVUR FORMU, MAL BLDİRİM FORMU VE GEREKLİ BELGELER. A4 BOYUTUNDA HAZIRLANMIŞTIR. ÇIKTI ALABİLİRSİNİZ.
KPSS 2013/2 İLE THKSK’ya ATANANLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HABER
BAŞVURU FORMU VE MAL BİLDİRİM FORMLARI A4 BOYUTUNDA HAZIRLANMIŞTIR. SAYFANIN SONUNA İNİNİZ
 
TKHK BAŞVURU İŞLEMLERİ VE BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 
KPSS-2013/2 SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
İÇİN DUYURU
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2013/2 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı (Başkanlığımız) teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Ancak getirenlerin de belgeleri kabul edilecektir.
Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayınlanan 2013/2 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş) aslı,
2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir Başkanlığımızca onaylı diploma sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma 
veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, zayi belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti veya okulundan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti; eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan
diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylı sureti, (Noter tasdikli sureti getirilenlerin de belgeleri kabul edilecektir.) Tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün ( 27 Kasım 2013 ) itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
 
4. Adayın kendisine ait 3 (üç) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olacak),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,
6. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan Kazai rüşt kararı ( tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir )
7. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanan personelin; Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı ve en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmaları veya okulların bilgisayar bölümünden mezun veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 03/12/2013 tarihinden 13/12/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile (atama işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi ve evrak eksikliklerin tamamlanabilmesi için) teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
 
EVRAK TESLİM ADRESİ:
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK MAH. ADNAN SAYGUN CAD. NO:55
A BLOK 2. KAT ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SIHHİYE /ANKARA
UYARILAR: (Mutlaka Okuyunuz!)
1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
2- Yerleştirmeleri, Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yapılıp, evrağını sehven Başkanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden Başkanlığımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
3- Başkanlığımız teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve Başkanlığımıza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerine bilgi verilemeyecektir.
4- Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.
5- Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Başkanlığımıza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Başkanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Başkanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)
7- Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)
8- Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Bakanlık ya da diğer bağlı kuruluşlar dâhil) herhangi bir sözleşmeli statüde (4/B, 4924, 399 ya da 4857 gibi) çalışanlardan isteyen aday, evraklarının incelenmesi neticesinde atanmalarına engel bir durum olmaması halinde, kadrolu atamaları yapılıncaya kadar şuan ki görevlerinde çalışabilirler. Ancak atamalarının yapılmasına müteakip istifa edeceklerdir.
9- Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.
10- Kurumumuza son 1 yıl içerisinde yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
11- 2012 Lisans KPSS son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, üst öğrenimini gizleyerek KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi
atamaları iptal edilecektir.
12- 2013/2 KPSS yerleştirmeleri sonucu kurumumuz kadrolarına yerleşen ve atanması uygun görülen adaylardan il içi yerleştirme kurası için tercih alınacak olup; adayların yerleştiği illerdeki münhal kadrolar ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar Başkanlığımız www.thsk.gov.tr internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin “Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.” hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.
 
KPSS 2013/2 Yerleştirme sonuçlarına göre;
• Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler; http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden,
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,
Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.
İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR
 
BELGELER A4 BOYUTUNDA HAZIRLANMIŞTIR. SAĞ TIKLAYARAK İNDİRİP YAZICIDAN ÇIKTISINI ALABİLİRSİNİZ.

BELGELER A4 BOYUTUNDA HAZIRLANMIŞTIR. SAĞ TIKLAYARAK İNDİRİP YAZICIDAN ÇIKTISINI ALABİLİRSİNİZ.

SA10 Ortopedik Bayan Hastane Klasik Spor
SA10 Ortopedik Bayan Hastane Klasik Spor
90.00 TL
59.90 TL
201 Bayan Biyeli Sabo Terlik (35-40)
201 Bayan Biyeli Sabo Terlik (35-40)
85.00 TL
57.90 TL

Paylaş Google Plus Facebook Twitter MySpace Arkadaşına Gönder

Arkadaşına Gönder
Lütfen Bekleyiniz
Adınız:

Mail adresiniz:

Göndereceğiniz E-posta adres(ler)i ekle:
Kullanıcı Yorumları
Yorum yapmak için tıklayın
Lütfen Bekleyiniz
Yorumunuz:
Karakter daha girebilirsiniz
Dr Greys Modeli Cerrahi takım
Dr Greys Modeli Cerrahi takım
55.00 TL
39.90 TL
401 Bayan Aynalı Sabo Terlik (35-40)
401 Bayan Aynalı Sabo Terlik (35-40)
85.00 TL
52.90 TL
1101 Erkek Klasik Sabo Terlik (40-45)
1101 Erkek Klasik Sabo Terlik (40-45)
85.00 TL
57.90 TL
V (Cerrahi ) Yaka Takım ( Terikoton İnce)
V (Cerrahi ) Yaka Takım ( Terikoton İnce)
50.00 TL
37.90 TL
İKİNCİ MANŞET
Meslek Hastalıkları En Riskli
İngiltere Türk Doktoru Konuşuyor
Epilepsiye Dikkat Çekmek İçin
Dünya Down Sendromlular Günü
Tüp bebek ve normal gebelikler
Soğuk duş alanlar dikkat!
Açlık grevindeki Filistinli
Karnından 11 kilogramlık tümör
Sağlık merkezi enerjisini güneş ve
Hastalar robotik cerrahiyle şifa
Yan yatarak uyumak Alzheimer
Diz ve eklem ağrıları için sentetik
Geri     Yukarı     Anasayfa

Personelsaglik.com Facebook Sayfası    Personelsaglik.com Twitter Sayfası    Personelsaglik.com Youtube Sayfası    Personelsaglik.com Google Plus Sayfası     Personelsaglik.com Rss    Personelsaglik.com Instagram   
Personel Sağlık Fotoğraf Galerisi
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Son Eklenen Makaleler